KVKK METNİ

INFO ULUSLARARASI FUARCILIK TANITIM VE ORGANİZASYON A.Ş


KVKK- MÜŞTERİ/DAVETLİ AYDINLATMA METNİ7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK””) Usul Ve Esasları Uyarınca; “infofair.com.tr” ile paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin; Ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dâhilinde; İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve süresince, bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, Paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve tarafımıza bildirdiğiniz şekilde güncel halini koruyarak, Depolanabileceğini, kaydedilebileceğini, muhafaza edilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılabileceğini ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz. İşbu Müşteri Aydınlatma Metni’nin amacı, infofair.com.tr tarafından kamuya açık olarak işletilmekte olan ve link adresi olan web sitesinin işletilmesi sırasında söz konusu sitenin üyeleri, kullanıcıları ve/veya ziyaretçilerinden (“Müşteri”, “Davetli”) elde edilen kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin ayrıntılı bilginin sunulmasıdır.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERMüşteri/Davetli olarak bugüne kadarki ve/veya ilerleyen süreçlerde işlenebilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir; www.infofair.com.tr internet sitesi üyeliğiniz kapsamında doldurulan “Fuar Başvuru Formu” ve “E-Davetiye Formu” sekmesi aracılığıyla işlenecek olan; Kimlik verisi kategorisinde değerlendirilen; ad ve soyadınız, ayırt edilebilirliğinizin sağlanabilmesi, adınıza fuar e-davetiyesi oluşturulabilmesi, ilgili fuar için başvurunuzun alınabilmesi, İletişim verisi kategorisinde değerlendirilen; e-posta adresiniz, telefon bilginiz ve adresiniz sistemimizde aynı e-posta adresi ile birden fazla kayıt yapılabilmesinin önüne geçilebilmesi, başvurduğunuz/ davetiye talep ettiğiniz fuar ile ilgili konularda sizinle iletişim kurulmasının gerekmesi halinde size ulaşılabilmesi, başvurunuza ilişkin sizinle iletişim kurulabilmesi, fuar davetiyenizin tarafınıza ulaştırılabilmesi, sunulan hizmet ve ürünlerle ilgili sizi bilgilendirmenin sağlanabilmesi, tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine onay vermeniz halinde elektronik posta ve telefon yoluyla reklam ve tanıtıcı içeriklerinin gönderilebilmesi amacıyla işlenecektir. www.ınfofair.com.tr internet sitesi üzerinden fuar başvuru formunda verilen çalıştığınız firma/ planladığınız alan bilgileri tarafınıza kiralanacak fuar alanı için gerekli ön bilgilerin alınması amacıyla işlenecektir. İŞLEME AMAÇLARI Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle işlenebilir. Şirket’in meşru menfaatlerinin sağlanması için, özellikle; Kişisel verileriniz aşağıdaki sayılan amaçlar doğrultusunda işlenecektir: Ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi ve aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin iletişim kurulabilmesi amacıyla, Sözleşmelerin ifasını gerçekleştirmek amacıyla, Yürürlükteki mevzuat uyarınca fatura düzenleme ve sizlerin yürürlükteki mevzuattan kaynaklı haklarını tam ve gereği gibi kullanabilmelerini temin etmek amacıyla, Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek amacıyla, Hizmetlerimizi iyileştirmek, geliştirmek, çeşitlendirmek ve ticari ilişki içerisinde olduğumuz gerçek/tüzel kişilere sunabilmek ya da bilgi vermek amacıyla, Fuar kapsamlarının katılımcı ve ziyaretçi beklentilerine uygun şekilde planlanması, etkinliğin izlenmesi ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla, Fuarların katılımcı, ziyaretçi, basın, ilgili sivil toplum kuruluşları ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca bilinirliğinin artırılması amacıyla, Müşteriler, fuar katılımcıları ve/veya fuar ziyaretçilerine ilişkin veri tabanlarının oluşturulması, pazarlama faaliyetlerinin sürdürülmesi, müşterilerimizi, fuar katılımcı ve ziyaretçilerini tanımak, karşılıklı iletişimi artırmak, veri analizi ve araştırma yapabilmek, hizmet kalitesini artırmak amacıyla, Müşteri veri kalitesini geliştirmek ve iyileştirmek, müşteri yönetimine yönelik sadakat işlemleri, çapraz satış ve kaybedilen müşteriyi tekrar kazanma aksiyonları tasarlamak ve yönetimini gerçekleştirmek amacıyla, İnfo Fuarcılık’ın ticari ve iş stratejilerini belirlemek ve uygulamak amacıyla, Yazılı, sözlü veya elektronik ortamlarda işlemlerinizi tamamlayabilmeniz için gerekli tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek amacıyla, Sizlerle paylaşmamız gereken önemli bilgileri iletişim bilgileriniz üzerinden iletmek amacıyla, Anlaşmalı olunan kurumlarla size sunulan hizmetlere ilişkin faaliyetlerin yerine getirilmesi amacıyla, İş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki veya teknik güvenliği ile iş sürekliliğinin temini amacıyla, Gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek ya da kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş raporlama ve sair yükümlülüklerimizin yerine getirilesi amacıyla, Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, KVKK’da belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmek ve mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek amacıyla, Bunların yanı sıra, sunmuş olduğumuz hizmetlerin tanıtımı ve pazarlanması için iş birliği yaptığımız kuruluşlar ve anlaşmalı olduğumuz ticari elektronik ileti aracı hizmeti sağlayıcısı tarafından işlenecek veya hali hazırda işlenmiş olan iletişim adreslerinize, İnfo Fuarcılık’ın hizmetleriyle ilgili tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için SMS ve/ veya e-posta yoluyla bilgilendirme yapılması amacıyla da kişisel verileriniz işlenebilecektir. (Kanunen gerekli olması halinde konuya yönelik onayınız alınacaktır.) Kanun’un 5’inci ve 6’ıncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenecektir. Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve her halükarda kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

MÜŞTERİ/DAVETLİ VERİLERİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASIİnfo Fuarcılık, kişisel verilerinizi yalnızca işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak 3. kişilere aktarmaktadır. Kişisel verilerinizi, ticari faaliyetlerin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğin sağlanabilmesi amacıyla yurt içi ve yurt dışı iş ortaklıklarına ya da iştiraklerine, destek hizmeti verilen veya destek hizmeti alınan yurt içi – yurt dışı üçüncü kişilere, veri işleme faaliyetlerinde bize destek sunan hizmet sunucularına, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca ticari faaliyetlerinin denetimi amacıyla ilgili sözleşmeler kapsamında denetim firmalarına, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talepleri kapsamında sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, KVKK’da belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere belirlenmiş kamu kurum ve kuruluşlarına, tanıtım ve reklam yapılabilmesi amacıyla ticari elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcısına KVKK’da öngörülmüş koşullar çerçevesinde aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN GÜVENLİĞİ, MUHAFAZASI VE İMHASIİnfo Fuarcılık kişisel veri güvenliği ve kişi mahremiyetinin korunması konusunda oldukça yüksek hassasiyet ve farkındalığa sahiptir. İnfo Fuarcılık olarak, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumanın sağlanması, kişisel verilerinizin gizli tutulması, gizliliğin sağlanması ve güvenliğin sağlanması için gerekli idari ve teknik önlemleri almaktayız. Gerekli durumlarda İnfo Fuarcılık Kanun ve kişisel verilerin korunması mevzuatı uyarınca sizleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu derhal bilgilendirir. İşbu Müşteri Aydınlatma Metni’nde belirtilen Müşterilerimize/Davetlilerimize ait kişisel veriler başta Kanun ve kişisel verilerin korunması mevzuatı olmak üzere Kişisel Verilerin Korunması Prosedürü ile Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na uygun şekilde güvenliği sağlanarak İnfo Fuarcılık tarafından işlenmektedir. Kişisel verileriniz, işbu Müşteri Aydınlatma Metni’nde belirtilen işleme amaçları için gerekli olan süre ve her halükarda yasal düzenlemelerde belirtilen kanuni zamanaşımı süreleri boyunca muhafaza edilmektedir. Anılan sürelerin sona ermesi veya bu yönde talebinizin uygun bulunması halinde, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda İnfo Fuarcılık kişisel verilerinizi siler, yok eder veya anonim hale getirir.

KVKK’NUN 11’İNCİ MADDESİ UYARINCA HAKLARINIZKVKK 11’inci maddesi gereği, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili; Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek, Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek, Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek haklarına sahipsiniz. Ayrıca, İnfo Fuarcılık tarafından yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır. Kişisel verilerinizin KVKK’nın 7’inci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin silinmesini ve yok edilmesini İnfo Fuarcılık’tan talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu silme ve yok edilme hususlarında bilgilendirilmelerini talep edebilirsiniz. Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına, bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen şekilde ücret alınabilir. Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurup, formda belirtildiği gibi şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. Başvuru Hakkının İstisnaları Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 28’inci maddesi gereğince kişisel veri sahiplerinin aşağıda yer alan konularda haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır: Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi KVK Kanunu’nun 28’inci maddesinin 2’inci fıkrası gereğince; aşağıda sıralanan hallerde zararın giderilmesini talep etme hariç olmak üzere, kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma ve kovuşturması için gerekli olması Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olmasıİLETİŞİM BİLGİLERİ

İnfo Uluslararası Fuarcılık Tanıtım Ve Organizasyon A.Ş
İletişim Linki: www.infofair.com.tr
Adres: Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:137 Çankaya/ANKARA
E-posta: info@infofair.com.tr
Telefon: 444 4 105 / +90 312 384 48 16 / +90 216 909 37 45